خاطراتی از روستای زنجیره ی علیا

خاطرات دو سال زندگی و کار در این روستای زیبا

شهریور 94
3 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
ریزگردها
1 پست
تپانچه
1 پست
سوگند
1 پست
محاسن
1 پست
نیش_عقرب
1 پست
پدر_شهید
1 پست
باتوم
1 پست
کنگل
1 پست
عزا
1 پست
غایب
1 پست
آلامتو
1 پست
شریعتی
1 پست
کان_صیفی
1 پست
واحدی
1 پست
ایلام
2 پست
سیما
1 پست
قزل_آلا
1 پست
تبعید
1 پست
سرابله
1 پست